สุขวนวัฒน์วัจมัย, เศาจวุฒิพงศ์รุจิรดา, และ ยมานันตกุลปราชญาวติ. 2021. “รูปแบบการส่งเสริมการออกกำลังกายในสตรีตั้งครรภ์ การทบทวนอย่างเป็นระบบ”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 36 (2), 375-89. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/251675.