ใจซื่อดิษฐพล, คำศิริรักษ์ณฐพร, และ จันทะโคตรอังศวีร์. 2021. “ประสบการณ์การใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุในชุมชน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 36 (2), 251-64. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/252827.