อัมไพพันธ์ รักศักดิ์, ยวงรัมย์ ภัทิราพร, และ เงยวิจิตร ธนภรณ์. 2021. “การรักษาต่อมน้ำเหลืองที่คอในระยะยังไม่แพร่กระจายของผู้ป่วยมะเร็งช่องปากโดยการเฝ้าระวังผ่าตัด ฉายแสง และผ่าตัดร่วมกับฉายแสง”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 36 (2):357-66. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/252852.