ขัตติยะ สุวิมล, แซ่ว่าง แคทธริน, และ จาวรัตนสกุล วราภรณ์. 2021. “ประสิทธิผลของการใช้นวัตกรรมเสื้อเย็นเพื่อลดอุณหภูมิร่างกายในผู้ป่วยหลังผ่าตัดสมอง”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 36 (2):427-36. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/252862.