ศรีศันสนีย์ ปิ่นหยก. 2021. “ลักษณะทางคลินิกและปัจจัยที่มีผลต่อการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคข้ออักเสบติดเชื้อแบคทีเรียในโรงพยาบาลสุรินทร์”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 36 (2):465-73. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/252943.