พิมพ์รัตน์ เชาวน์วัศ. 2021. “บทบรรณาธิการ”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 36 (2):(1). https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/253159.