ห้าวหาญ จุฬารัตน์, จันโทภาส พรจิต, มยูขโชติ ศีตรา, โสโสม บุญสืบ, และ ศรีดาวเรือง ฉวีวรรณ. 2021. “รูปแบบการพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดตามกรอบมิติคุณภาพการบริการผู้คลอด”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 36 (3):503-11. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/255263.