ช่วงสกุล ณภัคอร. 2021. “ผลการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยที่ใช้ยาลิเทียม คลินิกจิตเวช โรงพยาบาลศรีสะเกษ”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 36 (3):555-62. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/255305.