ก.ศรีสุวรรณ กษิพจน์. 2022. “ความถูกต้องของ FNA ในการวินิจฉัยโรคของก้อนที่ต่อมไทรอยด์”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 37 (2):391-99. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/256249.