พงศ์ทิพากร คีตะพงศ์, และ พงศ์ทิพากร ณิชา. 2022. “ปัจจัยแสดงสาเหตุภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดที่ได้รับการวินิจฉัยล่าช้า ในโรงพยาบาลบุรีรัมย์”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 37 (1):1-8. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/256961.