สุทธิพันธ์ นิภา, และ อินทรางกูร ทิตยาวดี. 2022. “ความวิตกกังวล ความเครียด และการป้องกันตนเองของประชาชนในหมู่บ้านที่ถูกสั่งปิดจากการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตอำเภอเมืองบุรีรัมย์”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 37 (1):31-40. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/256968.