สุวานิช นงเยาว์. 2022. “ประสิทธิผลของโปรแกรมความรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับหญิงตั้งครรภ์ต่อน้ำหนักทารกแรกเกิด”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 37 (1):41+51. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/256969.