บรรลือคุณ ธีร์ธวัช, และ พรมมาม นฤมล. 2022. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2ที่มารับบริการที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอรัญประเทศจังหวัดสระแก้ว”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 37 (1):53-64. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/256976.