เส้นศูนย์ วันเพ็ญ, และ มารารัมย์ ยุพิน. 2022. “การวิจัยและพัฒนารูปแบบการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดเอ็นไขว้หน้าขาดผ่านกล้องวีดิทัศน์ที่เน้นผู้ป่วยเป็นสำคัญโรงพยาบาลบุรีรัมย์”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 37 (1):115-29. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/257102.