พันธุลี ธฤตกวิน. 2022. “ประสิทธิผลของการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากร โรงพยาบาลบุรีรัมย์”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 37 (1):193-207. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/257128.