เศรษฐ์กวีพัฒน์ ปกรณ์. 2022. “การแบ่งประเภททางโมเลกุลของมะเร็งเต้านมที่รับการผ่าตัดในโรงพยาบาลมหาสารคาม”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 37 (1):231-40. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/257332.