ตระกูลเงินไทย ทรงพล. 2022. “ประสิทธิภาพของโครงการ Capture the Fracture ในการรักษากระดูกต้นขาหักบริเวณสะโพกแบบนอกเยื่อหุ้มข้อในผู้สูงอายุ”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 37 (1):253-62. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/257335.