พิมพ์รัตน์ เชาว์วัศ. 2022. “บทบรรณาธิการ”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 37 (1):(1). https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/257540.