ติยวรนันท์ ปิยพงษ์. 2022. “อุบัติการณ์และปัจจัยที่มีผลต่อการใส่ท่อช่วยหายใจซ้ำภายหลังการผ่าตัดกระดูกต้นคอทางด้านหน้า”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 37 (2):353-62. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/258910.