สุทธิพันธ์ นิภา, จุลรัมย์ รัตนา, บทม์รัตน์ชยะกูร ณพัฐอร, และ สุทธิพันธ์ ภาษร. 2022. “การใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นดูแลแผลเรื้อรังในผู้ป่วยเขตรับผิดชอบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 2 แห่ง จังหวัดบุรีรัมย์”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 37 (2):431-40. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/258930.