พิมพ์รัตน์ เชาวน์วัศ. 2022. “บทบรรณาธิการ”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 37 (2):(1). https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/258973.