“ฉบับเต็ม”. 2022. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 37 (2). https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/259066.