เย็นศรี ขวัญสุดา. 2022. “ผลของการใช้ผ้ารัดหน้าท้องหลังการผ่าตัดคลอดเพื่อลดอาการเจ็บปวดหลังผ่าตัด”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 37 (3):531-39. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/259600.