บุญเต็ม ถกลวรรณ, นิยมวัน อ้อมแก้ว, กองเมืองปัก จีรนุช, และ สุขศรีศิริวัชร จารุวรรณ. 2022. “ผลของกระบวนการเยี่ยมบ้านและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะกลางในอำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 37 (3):519-29. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/260120.