เทียบกลาง กาญจนา, จันทร ธันยพร, และ เลิศอนันต์สิทธิ์ เฉลิมชัย. 2022. “การศึกษาเพื่อหาความรุนแรงและปัจจัยที่มีผลต่อความรุนแรงของการติดเชื้อโควิด-19 ในผู้ป่วยมะเร็ง”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 37 (3):599-607. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/260245.