คงนันทะ สุธี. 2022. “ปัญหาคุณภาพการนอนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในพยาบาลโรงพยาบาลบ้านด่าน”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 37 (3):609-19. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/260246.