เกษสุวรรณ สุขวดี, ลาวิณห์ นงเยาว์, รัตนานนท์ นิภาวรรณ, วงษาเนาว์ สิริลักษณ์, โต๊ะซอ สุภาภรณ์, และ คุ้มเพชร ทิพย์พาณี. 2022. “การพัฒนารูปแบบการเยี่ยมบ้านเพื่อสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในชุมชน”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 37 (3):739-47. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/260386.