รักชื่อดี นงนุช. 2022. “ฉบับเต็ม”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 37 (3). https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/260557.