รักชื่อดี นงนุช. 2022. “สารบัญ”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 37 (3). https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/260564.