บุญแก้ว ฐาปนีย์. 2023. “การศึกษาปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับจากการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์บริเวณศีรษะในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 38 (1):229-36. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/261572.