รัศมียูงทอง ประสงค์, สุวรรณวงษ์ ยอดชาย, พูลเพิ่ม สุภาพร, และ แจ่มหอม สิทธานนท์. 2023. “การพัฒนารูปแบบการจัดการเครือข่ายชุมชนเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมด้านการสื่อสารความเสี่ยงสุขภาพของชุมชนรอยต่อชายขอบจังหวัดสระบุรี”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 38 (1):187-99. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/261818.