ภัทรวุฒิพร พรพุทธิ. 2023. “การศึกษาความสมมาตรของขากรรไกรล่างในผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ข้างเดียวที่ยังมีการเจริญเติบโต”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 38 (1):289-95. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/262275.