จิตวรรณรัตน์ นิตยานันท์. 2023. “การบูรณะฟันด้วยเรซินคอมโพสิตเพื่อปิดช่องสามเหลี่ยมสีดำระหว่างฟัน : รายงานผู้ป่วย”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 38 (1):1-10. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/262443.