เชาว์ไวย สุพัตรา, พลทิพย์ กิตติพงษ์, สืบสุนทร วิราพร, ชาประดิษฐ์ จิรวรรณ, และ ต้นเกตุ ชุมศรี. 2023. “ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง ระยะที่ 1-2”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 38 (1):11-20. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/262445.