อัมไพพันธ์ เคียงขวัญ, และ แทนคำ ดาวดี. 2023. “โครงการนำร่องตรวจคัดกรองการได้ยินเด็กทารกแรกเกิดทุกคนในโรงพยาบาลบุรีรัมย์”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 38 (1):33-42. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/262451.