สื่อยรรยงศิริ แสงอรุณ. 2023. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดไตวายในระยะที่สามในผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลสุรินทร์”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 38 (1):105-12. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/262460.