สารพัฒน์ อัจฉรี, และ แซ่อึ้ง คำสอน. 2023. “ผลของการพัฒนารูปแบบการพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บฉุกเฉินหลายระบบในโรงพยาบาลภาครัฐ จังหวัดศรีสะเกษ”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 38 (1):175-85. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/262469.