นรัฐกิจ สุดเขต. 2023. “การศึกษาลักษณะการติดเชื้อลำคอส่วนลึกในโรงพยาบาลศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 38 (1):123-31. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/262475.