อิงคไพโรจน์ นวกร. 2023. “อาการทางคลินิกและผลลัพธ์การตั้งครรภ์ของสตรีตั้งครรภ์ที่ป่วยเป็นโควิด-19 ในโรงพยาบาลบุรีรัมย์”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 38 (2):425-35. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/262671.