โรจน์จรัสไพศาล วรเวทย์. 2023. “ผลการรักษาภาวะต่อมพาราไทรอยด์ทำงานสูงด้วยการผ่าตัด 10 ปี ย้อนหลังในโรงพยาบาลสุรินทร์”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 38 (2):349-57. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/262959.