แสงงาม ถาวรีย์, จันทร์สม ปิยลักษณ์, บุรวงศ์ สุกัญญา, ทองทรัพย์ สุดา, ชัยยะเตชานนท์ วรีภรณ์, ไชยมงคล วิไลลักษณ์, จันทร์ดี วาสนา, และ บนขุนทด ปัณณทัต. 2023. “ปัจจัยทำนายพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 38 (2):329-38. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/264885.