แก้วมะเริง วรพจน์, และ กิจจนศิริ ปิ่นอนงค์. 2023. “ผลของระบบสนับสนุนงานเตรียมยาด้วยคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้นต่อความคลาดเคลื่อนทางยาในงานเตรียมสารอาหารทางหลอดเลือดดำและน้ำเกลือเฉพาะราย”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 38 (2):403-13. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/264891.