พิมพ์รัตน์ เชาว์วัศ. 2023. “สารบัญ”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 38 (2). https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/265098.