กระจายกลาง ศศิธร, กะลีพัด สายรุ้ง, และ ผลเจริญ สิริมาส. 2023. “การพัฒนารูปแบบบริการพยาบาลช่องทางผ่านด่วน ในผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่ได้รับการสวนหลอดเลือดหัวใจ”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 38 (3):803-16. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/265465.