ศุภทิน นภัสวรรณ, และ กกกระโทก ณัฐวุฒิ. 2023. “ประสิทธิภาพการคัดกรองผู้ป่วยนอกของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 38 (3):595-604. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/265478.