ฟังสูงเนิน อรกัญญา, นุมานิต ระวีวัฒน์, ชมงาม ศิริพร, ศิริวัฒนเมธานนท์ อังสนา, และ บุตรดา โสภา. 2023. “การพัฒนารูปแบบการพยาบาลตามหน้าที่หลักทางคลินิก ในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 38 (3):627-38. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/266724.