มีชนะ ปภาวรินทร์, ลัทธ์ธรรม สุภารัตน์, ต้นเกตุ ชุมศรี, บนขุนทด ปัณณทัต, บุรวงศ์ สุกัญญา, แสงงาม ถาวรีย์, และ ไชยคำ รังสันต์. 2023. “ผลของโปรแกรมสนับสนุนญาติดูแลแบบเอื้ออาทรต่อความผาสุกของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 38 (3):639-48. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/266730.