ฉัตรดำรงสกุล กิตติยา. 2023. “ปัจจัยที่มีผลต่อระยะพักรักษาตัวผู้ป่วยภาวะขาดสุราโรงพยาบาลศรีสะเกษ ระหว่างปี พ.ศ.2563-2565”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 38 (3):859-68. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/266761.