กาญจนการุณ ปวีณนุช. 2023. “อุบัติการณ์และปัจจัยที่สัมพันธ์กับการกลับเป็นซ้ำหลังผ่าตัดต้อเนื้อในโรงพยาบาลบุรีรัมย์”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 38 (3):829-8838. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/266762.