รักชื่อดี นงนุช. 2023. “สารบัญ”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 38 (3):(2)-(3). https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/266996.